08 Mart 2009

Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikeri Diplomalarının Yetkileri

Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin Diplomalarının Görev ve Yetkileri


1- YAPILAN HİZMETLER VE GÖREVLER

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerini belirleyen, 441 sayılı K.H.K.nin 2. maddesinin (p) bendi uyarınca açılan Veteriner Sağlık Meslek Lisesinden mezun olup, Türkiye hayvancılık sektörünün ,Teknisyenlik ve uygulama hizmetlerinin karşılanması için yetiştirilen teknik ve sağlık elemanları olup;
Ağırlıklı olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığının gerekli teşkilatlarında, Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüleri ile Aşı Üretim Laboratuarlarında, hayvan ıslah kurumlarında, il kontrol ve gıda kontrol laboratuarlarında, çiftliklerde, belediyelerde, Et ve Balık Kurumunda, askeri birliklerinin gerekli birimlerinde, hayvan sağlığı, ıslahı ve yetiştiriciliği ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alır ve 8 Mart 2007 tarihli resmi gazetede yayımlanan Hayvan Sağlık Kabini Yönetmeliği hükümlerine göre serbest olarak mesleklerini icra ederler.

Bu kurum ve kuruluşlarda;

a- Bulaşıcı ve Salgın hayvan hastalıklarının mücadelesinde görev alırlar. Bu alanda hayvanlara uygulanacak her türlü aşı, serum ve biyolojik maddelerin TATBİKİ,
b- Veteriner Hekim tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamak,
c- Hayvanlara uygulanacak paraziter ilacın tatbiki,
d- Antiseptik ve Dezenfektanların uygulanması,
e- Hayvanlara lüzumlu hallerde acil müdahalede bulunmak, yara, bere, çizik gibi vakalarda pansuman yapmak, bandaj tatbik etmek.
f- Hayvan ırk ıslahı çalışmalarında görev almak. Suni Tohumlama Sertifikasına sahip olma şartıyla hayvanlara Suni tohumlama uygulaması yapmak.
g- Gıda kontrol hizmetlerinde görev almak. Mezbaha hizmetlerinde görev almak. Bu konularda teknisyenlik hizmetlerini yapmak. Sertifika almak koşulu ile SORUMLU YÖNETİCİLİK yapmak.
h- At yarışları, sergi ve müsabakalarda görev almak.
i- İthalat – ihracat ve hayvan hareketleri ile görevlerde yer almak,
j- Hayvancılık sektöründe bunların dışında kalan ve değişen şartlara göre ihtiyaç olan teknisyenlik hizmetlerini yapmak.

2- YASAL DAYANAKLAR

a- Veteriner Sağlık Teknisyenleri, 1954 yılında uygulamaya konulan 6343 sayılı yasanın 11. maddesinin 2. bendi hükümlerine göre sanatlarını icra etmeye yetkilidirler.

b- 4631 sayılı Hayvan Islah yasası hükümlerine göre, Hayvan ırkları ıslah çalışmaları ve Suni tohumlama uygulamalarını 1940’lı yıllardan bu yana günümüze kadar yapmaktadırlar.Suni tohumlamayı geçmiş yıllarda karşılaşılan her türlü güçlüklere rağmen yetiştiriciye benimseten,bu işi bedeli mukabilinde yapılabilecek mesleki faaliyetler içine alınmasını sağlayan yegane faktör Suni tohumlama Teknisyenlerinin başarılı uygulamalarıdır.

c- 5179 sayılı Gıda yasası hükümlerine göre Gıda kontrol ve denetimi hizmetlerinde,ayrıca Gıda üretim sektöründe Sorumlu Yöneticilik görevi yaparlar.

d- 3285 sayılı H.S.Z.Kanunu hükümlerine göre ihbarı mecburi hastalıkların İhbarı ve mücadelesi hizmetlerinde önemli ve kapsamlı görevleri fiilen yapmaktadırlar.


3- YARGI KARARLARI.

2. maddede belirtilen yasal dayanaklara göre Mesleki faaliyetlerini yürüten Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin icraatları T ARIM ve Köyişleri Bakanlığının bazı engelleyici işlemleri ile kısıtlanmaya ve engellenmeye çalışılmış, Ancak bu hususlar Yargıya intikal ettirilmiş olup,
a- Danıştay 10.Dairesinin 5.11.2001 tarih ve E.1999-1907 K.2001-3769 sayılı Kararıyla
b- Danıştay İd.D.D.Gn.Kurulunun 14.06.2002 tarih ve E.2002-427 Sayılı Kararıyla
c- Danıştay İd.D.D.Gn.Kurulunun 25.11.2004 tarih ve E.2002-427 K.2004-1891 Sayılı Kararıyla.
d- Danıştay 10. Dairesinin 31.01.2006 tarih ve E.2003-2124 K.2006-650 Sayılı Kararıyla.
e-Danıştay İd.D.D.Gn.Kurulunun 22.0401994 tarih ve E.1992-675 KK.1994-247 Sayılı Kararı ile,Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tüm ENGELLEYİCİ İşlemleri ve Tamimleri İPTAL edilmiş ,Bakanlığın Temyiz talepleri Reddedilerek, bu konudaki tüm yargı kararlarına ONAMA Kararlarlı verilerek.

Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin Mesleklerini icra etmeleri hususundaki Bakanlığın İşlem Tamim ve Uygulamaları YASALARA,HUKUKA ve HAKKANİYETE aykırı bulunarak İPTAL edilmiştir.

Yargı Kararlarının uygulanması Anayasamızın 138. maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü yasasının 28. maddesi hükümlerine göre kesin olarak zorunludur.

4- YETKİ BELGELERİ

Veteriner Sağlık Teknisyenliği Mesleğini İcra edebilmek için ,Mesleki Ehliyetimiz olan ;

a- 3 -4 yıl süreli Veteriner Sağlık Meslek Lisesi eğitimi sonucu,Veteriner Sağlık Teknisyenliği Diploması,

b- 2 yıl süreli Veteriner Sağlık Ön Lisans Programlarını bitirerek alınan Veteriner Sağlık Teknikerliği diploması.

c- Suni Tohumlama uygulamaları için alınan Suni Tohumlama Uygulama Sertifikası.

d- Gıda Yasası hükümlerine göre Gıda denetim ve Sorumlu Yöneticilik Belgesi.

e- Aşılama ve diğer mesleki faaliyetler için alınmış belge ve sertifikaların yetkileriyle Veteriner Sağlık Teknisyenliği mesleği icra edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Analiz Yönetmeliği İşlem Analiz Tanımına Göre ;

MESLEK ADI: Veteriner Sağlık Teknisyeni

TANIM: Hayvan hastalıklarında teşhis ve tedaviye yardımcı olan, hayvan ıslahına yönelik çalışmalarda bulunan, hayvan aşılaması, kimlikleme, suni tohumlama hizmetlerini yapan, Klinik hizmetlerinde veteriner hekime yardımcı olan, kendi alanında yetiştiriciyi hayvan sağlığı konusunda bilgilendiren ve gerekli uygulamaları yerine getiren, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kayıt tutan Mesleki kanun tüzük yönetmelik talimat mesleki literatür ve gelişmeleri takip eden ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli elemandır.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...