13 Haziran 2007

Acil Hayvan Tıp Teknisyeni (Emergency Animal Medical Technician -EAMT)


EMERGENCY ANIMAL MEDICAL TECHNICIAN (EAMT) / Veterinary Paramedics / Acil Hayvan Tıp Teknisyeni

Eylül 2002 yılında Arizona Eyaletinde uygulamaya konulan Veteriner Sağlık Teknisyenleri için (Veterinary Technicians) eğitim programı dahilinde (Veterinary Technician Education Courses) "Hayvan Kurtarma,Hayvan Acil,Yaşam Kurtama" konularında tıbbi eğitim almış Hayvan Ambulanslarından görev alan Veteriner Sağlık Teknisyenliği branş dalıdır. "Hayvan Paramediki" olarak adlandırılan Acil Hayvan Tıp Teknisyenleri travmatik durumdaki hayvana ilk müdalaheyi yaparak dalında uzman veteriner hekime götürerek tedavisinin yapılmasını sağlıyorlar.Konu ile ilgili linkler :
EAMT / Animal Rescue
Would You Like to Become an EAMT?
VETERINARY PARAMEDIC (Veteriner Paramedik)


Veteriner Paramedic ile ilgili olarak Veteriner Sağlık Teknisyenleri için başka eğitim dalları da mevcuttur, Örneğin Houston Community Collage'da "Veterinary Paramedic" eğitimi verilmektedir. Veteriner Paramedikler : "Evcil,vahşi ve egzotik hayvanların tıbbi rehabilitasyonu ve terapileri için eğitim almış hayvan sağlık hizmeti uzmanlarıdır"
Konu ile ilgili link :
Veterinary Paramedic
VETERINARY EMERGENCY AND CRITICAL CARE TECHNICIANS (Veteriner Acil ve Yoğun Bakım Teknisyenleri)

NAVTA (Ulusal Amerikan Veteriner Sağlık Teknisyenleri Birliği) tarafından onaylanmış Veteriner Sağlık Teknisyenleri için 4 ana uzmanlık dalından biriside "Veteriner Acil ve Yoğun Bakım Teknisyenleri Akademisi" dir. Bu akademiden mezun olanlar Paramedikler gibi sahada değil de genellikle Acil Ünitelerinde Veteriner Acil Hekimine yardımcı olarak Hayvan Hastanelerinde görev alırlar.
Konu ile ilgili link :
Veterinary Emergency and Critical Care Tehnicians

PARAMEDIC NEDİR? KİME DENİR?


Paramedik ;Acil Tıp Hizmetleri’nde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve Hastane Öncesi Acil Bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden profesyonel Acil Tıp Teknikeridir. Paramediğin bilgi merkezinde, örgütlenmiş etkin değerlendirme, hareket planı geliştirme, acil tedavi, triaj ve nakil için karar verme becerileri, olmalıdır. Çünkü,hastanın yaşaması için bunlara gerek vardır.
Hastane öncesi acil bakım, hastalanma, kaza geçirme gibi bir olayla başlar, hastaneye nakil esnasında(ambulansta) devam eder ve tıbbi olanaklara sahip bir yere nakledildikten sonra biter. Paramedik, hastanın sorununu tanıyıp, durumunu değerlendirir ve gereksindiği acil bakımı verir, bunları yaparken hem kendisinin hem de hastanın güvenliğini sağlar.
Hastaneye nakil esnasında bir Paramedik ambulansı emniyetli bir şekilde kullanırken, diğer Paramedik hastanın yanında, hastanın acil bakımını devam ettirir.
Paramediklerin Yetki ve Görevleri için : TIKLAYINIZ
Ülkemizde Paramedikler "Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği" okullarından mezun olanlardır. Ülkemizdeki Paramedikler hakkında daha geniş bilgi almak için
Paramedik Derneği

04 Haziran 2007

VESTED HAKKIMIZI ARIYOR!

Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanlığının (VESTED) "Hayvan Sağlığı Kabini Açılış ,Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"in bazı maddelerinin iptali,Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün "Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği Uygulama Talimatı"nın iptali için ve İlgili kurum personellerinin "Görevi Kötüye Kullanma", "Mahkeme Kararlarını Uygulamamak" suçlarından dolayı yargılanmaları için Yüksek Danıştay (10.) Dava Dairesine başvuruda bulunduğu bildirildi.

İptal istemine ilişkin bazı maddeler şöyle
;

1
ve 2 - İptali istenen Talimat'ın 7. maddesinde : "Aşı tatbiki, suni tohumlama uygulaması gibi hizmetler veteriner hekim sorumluluğunda yapılacak hizmetler olduğundan, bu gibi hizmetler hayvan sağlık kabini açmış olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerlerince yapılamayacak olup, ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimlerin yanında “Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi” olan kişiler tarafından yapılacaktır" denilmekte.
Talimattaki bu hükümler hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Hayvanlara uygulanacak aşı,serum ve biyolojik maddelerin tatbiki Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin asli görevleri arasında yer alıp; bu husustaki yetkileri de mesleki ehliyetlerini belgeleyen meslek diplomalarından almaktadırlar.Aşıların tatbikinin bir başka meslek mensubunun sorumluluğunda yapılması mümkün olmadığı gibi, böyle bir uygulama da söz konusu olmamış,örneği de görülmemiştir. Bu durum konuya ilişkin yargı kararlarına açıkça aykırı olup; Danıştay İdari Daireleri Genel Kurulunun 22.04.1994 günlü E:1992/675 K:1994/247 sayılı kararına göre aşılamanın yapıldığını belgeleyen aşı makbuzunun tanzim ve imzalanmasında görev ve yetkisi aşıyı tatbik edene aittir. Görüleceği üzere davalı idare, iptali istenen Talimat maddesinde, evvelce verilen yargı kararına açıkça muhalefet etmiş ve yargı kararının gereğini yerine getirmekten imtina etmiştir.

6 - Hayvanlara uygulanacak sun'i tohumlama tatbiki ameliyesi Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin "Sun'i Tohumlama Sertifikası" almak koşulu ile asli mesleki görev ve yetkileri içindedir. Bu hususta Bakanlığın öne sürdüğü gerekçe hukuka uygun olmayıp 4631 Sayılı Hayvan Islah Yasası hükümlerinde, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin, Sun'i Tohumlama uygulaması yapmasına engel teşkil eden hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

7 - Davalı Bakanlık yetkilileri yasal hükümlere ve Danıştay kararlarına aykırı olarak iptal edilmiş tamim ve genelge hükümlerini ısrarla uygulamaya koymak istemekte ve Veteriner Sağlık alanında çalışan iki farklı kesimi de adeta çatışma noktasına getirmektedir. Konuya tıpatıp uyan 04.03.2003 tarihli 23 nolu tamim hükümleride aynı hususlara ve yasaklamalara yer verilmiş genelgedeki bu hükmün iptali ile ilgili Danıştay kararı yukarıda belirtilmiştir. Konuya ilişkin yargı kararlarının uygulanması istenmesine rağmen; davalı Bakanlık yetkililerinin yukarıda belirtilen hususları kapsayan Danıştay kararlarını uygulamaktan kaçınmışlar, bu sebeple ilgililer hakkında Görevi Kötüye Kullanmak ve Mahkeme Kararlarını Uygulamamak suçlarından dolayı kamu davası açılmıştır. Her ne kadar İdare tarafından yargılanmalarına gerek olmadığı yolunda karar verilmişse de itirazımız üzerine Danıştay 1. Dairesi Başkanlığının 04.04.2007 gün ve E:2007/331 K:2007/415 sayılı kararında Davalı Bakanlık yetkililerinin yasalara ve Danıştay kararlarına aykırı işlem yaptıkları ve Mahkeme kararlarını uygulamadıkları kanaatine varılarak yargılanmalarına karar verilmiştir.

Haklarında dava açılan Bakanlık yetkililerinin yapması gereken şey Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerlerinin "asli" mesleki görevleri olan başta Aşı,serum tatbiki ve Sun'i Tohumlama olmak üzere diğer teknik ve sağlık hizmetlerini yapabilmeleri yönünde verilmiş olan 5 Danıştay Kararına uymak ve hazırlanacak yönetmeliği bu doğrultuda çıkarmaktır.

03 Haziran 2007

Hayvan Sağlığı Kabini Açamama Yönetmeliği!

"7-Aşı tatbiki, suni tohumlama uygulaması gibi hizmetler veteriner hekim sorumluluğunda yapılacak hizmetler olduğundan, bu gibi hizmetler hayvan sağlık kabini açmış olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerlerince yapılamayacak olup, ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimlerin yanında “Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi” olan kişiler tarafından yapılacaktır."

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünden İlMüdürlüklerine gönderilen Hayvan Sağlığı Kabinleri ile ilgili yazının can alıcı noktası 7. madde "Hayvan Sağlığı Kabini Açamama Maddesi"
Demokratik çağdaş sosyal hukuk devletine yakışmayan sadece Veteriner Hekim meslek mensuplarını gözeten bir madde. Tarafımızca muhakkak dava edilecektir.

Yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...