22 Nisan 2009

Veteriner Sağlık Kabini Açılışı ve Yürürlükteki Hay.Sağlık Kabini İptali için Dava Özeti

Sevgili meslektaşlarım, Serbest Veteriner Sağlık Kabinlerinin sayısı artıyor. Son olarak Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinde, genç bir meslektaşımız, Sayın Ahmet Sani ÖZKURT'ün kendi özel Hayvan Sağlığı Kabinini açtığı bilgisi ulaştı. (aslında doğru ismi Veteriner Sağlık Kabinidir, aşağıda İptal davası metninde gerekçesi ile açıklanmaktadır.) kendisini tebrik ediyor, serbest çalışma hayatında başarılar diliyorum. Benimle bağlantıya geçebilirse çok sevinirim mail adresim : ozgurktekin@gmail.com Ükemizde yavaş yavaş meslektaşlarımız kendi mesleklerini serbest olarak icra etmeye başladılar. Ülke hayvancılığına ve tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim..

Aşağıda Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliğinin ve Hayvan Sağlığı Kabinleri Uygulama Talimatının iptali istemi ile Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği (VESTED) Danıştay 10. Dairesine yapmış oldukları başvuru metinleri bulunmaktadır. Lütfen sıkılmadan okuyunuz.

Saygılarımla
Özgür Küçüktekin
Veteriner Sağlık Teknikeri

HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ YÖNETMELİĞİNİN İPTALİNE İLİŞKİN BAŞVURU
A V U K A T
ALİ SELEK
Tunus Cad. Levent Apt. 9 / 7 Kavaklıdere - A N K A R A
TEL. : ( 0. 312 ) 419 49 05 – 419 49 11 FAX : ( 0. 312 ) 419 28 39
GSM : ( 0532) 294 65 49 E – mail: librahukuk@yahoo.com


DANIŞTAY (10. ) DAVA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DURUŞMA İSTEMLİDİR
DOSYA.E.2007/3038

DAVACI : Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanlığı

VEKİLLERİ : Av. Ali SELEK ( Adres antettedir )

DAVALI : T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI – ANKARA

TALEBİN KONUSU : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ nca yürürlüğe konulan “ Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ” bazı maddelerinin iptali istemine ilişkindir.

YÜRÜRLÜK : 8 Mart 2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete’ de yayımıyla yürürlüğe girmiştir.

AÇIKLAMALAR

1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş Ve Görevlerini Düzenleyen 441 Sayılı K.H.K.’nin 2.maddesi ( p ) bendi hükümlerince ülke hayvancılığının Veteriner Sağlık Teknisyeni ihtiyacının karşılanması, davalı Bakanlığın görevleri arasında sayılmıştır.

2. Bazı maddelerinin iptali istenen “ Hayvan Sağlık Kabini Açılış Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ” yayımlanarak yürürlüğe girmesi müvekkil Dernek üyesi Veteriner Sağlık Teknisyenleri’ nin serbest çalışma hakkını elde etmeleri bakımından olumlu karşılanmış, ancak yönetmeliğin, özellikle yetki verilen hizmetler ile ilgili olarak içinin boşaltılmış olması sebebiyle beklenen yararı sağlamamıştır. Veteriner Sağlık Kabini açmak için aranan asgari şartlar yönünden Veteriner Hekim muayenehanelerindeki şartların aynısı aranırken, yetki verilen hizmetlerin sadece birkaç maddeyle sınırlı tutulması yönetmeliğin çıkarılış amacı ve yapılacak hizmetlerle bağdaşmamaktadır. Ayrıca yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan diğer yönetmelik ve aşağıda arzedileceği üzere evvelce mesleki yeterlilik yönünde verilmiş Yüksek Danıştay kararlarıyla da örtüşmemektedir. Bu nedenle, Yönetmelik hazırlanma safhasında iken, müvekkil Dernek tarafından üyelerinin talepleri ve yargı kararları doğrultusunda yönetmeliğin değiştirilmesi için davalı Bakanlığa başvurulmuşsa da olumlu bir sonuç alınamamış ve iptali istenen Yönetmelik yayımlanmış olup, bazı maddelerinin iptali maksadıyla işbu davanın açılmasında zorunluluk doğmuştur.

İPTALİ İSTENİLEN YÖNETMELİK MADDELERİ VE İPTAL GEREKÇELERİ :


1. Bazı maddelerinin iptali istenen Yönetmelik hazırlanırken “ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ” hükümlerine uyulmamış olup, Yönetmeliğin ŞEKİL bakımından hukuka uygun olmaması sebebiyle iptali gerekmektedir.
2. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “ Taslak Hazırlamada Uyulacak İlkeler ” başlıklı 4.maddesinde:

a) Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz ,

b) Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır,

c) Taslaklar hazırlanırken Yargı kararları gözönünde bulundurulur ,

ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılır veya alınan hükümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa alınır,

d) Çerçeve taslaklarda , ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilemez.

e) Taslakların kapsam maddesi herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenir;Taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa taslakta ayrıca kapsam hükmüne yer verilmez. ” hükümlerine yer verilmiş olup, iptali istenen Yönetmelikte bu hükümlere uyulmamıştır.

3. 6343 Sayılı Veteriner Hekimliğin Tarz ve İcrasına Dair Kanun’ un 11. maddesine göre; “ ( Veteriner hekim ) bulunan şehir, kasaba ve köylerde ( Veteriner hekim ) olmayanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları yasaktır. Ancak; Hayvan Sağlık Memurları ( isim değişikliği ile Veteriner Sağlık Teknisyenleri ) ile hayvan sağlığı işlerinde ameli bilgi sahibi oldukları sabit olan kimseler, bu hususta hazırlanacak yönetmeliklerinde gösterilen esaslar dahilinde sanatlarını icra edebilirler. ” Yasanın bu maddesine göre, çıkarılacak olan Yönetmeliğin, Veteriner Sağlık teknisyenleri’ nin mesleklerini serbestçe icra edebilmelerine imkan tanıyacak, üst hukuk normuna uygunluk sağlanacak ve böylelikle aynı zamanda düzenleme amacına da uygun olacak şekilde hazırlanması gerekirken, iptali istenen Yönetmeliğin hazırlanmasında bu usullere uyulmadığı, Yasa ile tanınmış olan imkanı ortadan kaldırır ve verilen yetkileri de geri alır şekilde hazırlandığı, düzenleme amacına kesinlikle hizmet etmediği anlaşılmaktadır.

4. Dava dilekçemize ekli belgelerden de anlaşılacağı gibi; müvekkil Dernek üyesi Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri eğitimleri sonunda asıl yetkileri ve görevleri arasında yer alan, hayvanlara uygulanacak her türlü aşı ve biyolojik maddelerin tatbiki, Sun’i Tohumlama Kursu sonunda hayvan ıslahı amacıyla sun’i tohumlama yapma gibi hizmetlerle kamu sektöründe görev yapmaktadırlar. Kamu sektöründe bu yetkilerle donatılmış olarak hizmet veren Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin, emekli olduktan sonra veya emekli olmadan, Yönetmelik hükümlerine göre Hayvan Sağlık Kabini açmaları halinde bu yetkileri kullanamayacaklarının hüküm altına alınması hayatın doğal akışına uygun olmadığı gibi; eşyanın tabiatına da aykırıdır. Kamu sektöründe mevzuat çerçevesinde yapılmasına izin verilen fiillerin özel sektörde yapılmasının yasaklanmasında ve bu sebeple düzenleme amacına açıkça ters düşülmesinde, hiçbir şekilde hukuka uyarlık bulunmadığından, Yönetmeliğin aşağıda iptal gerekçeleri de belirtilen bazı maddelerinin iptalinin gerektiği kuşkusuzdur.

5. İptali istenen Yönetmelik hazırlanırken, aşağıda arz edildiği üzere; Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “ Taslak Hazırlamada Uyulacak İlkeler ” başlıklı 4 / c maddesindeki, “ Taslaklar hazırlanırken Yargı kararları göz önünde bulundurulur ” hükmüne de uyulmamış, emsal Danıştay kararları davalı Bakanlığa sunulmasına ve yargı kararlarını uygulanmasının istenmesine rağmen, Yönetmelik hazırlanacağı gerekçe gösterilerek bu talepler yerine getirilmemiş, ancak hazırlanan Yönetmelikte yargı kararlarının gerekleri yine yerine getirilmemiştir.
6. Dava konusu Yönetmeliğin yayımlanmasından çok önce; Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikeri olarak meslek ehliyetine sahip olan müvekkil Dernek Genel Başkan Yardımcısı Hasan KÜÇÜKBABACIK, emekliliğini müteakiben mesleğini serbestçe icra etmek amacıyla kendisine Veteriner Sağlık Kabini Açma İzin Belgesi verilmesi hususunda 10.03.1998 tarihinde Bakanlığa başvurmuş, ancak Bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.03.1998 tarihli ( 9 ) nolu tamimi ve buna bağlı olarak İçel ( Mersin ) Valiliğinin 24.03.1998 tarihli ve 218 - 3110 sayılı işlemleri ile kendisine izin belgesi verilmemiştir.

7. Adı geçen tarafından anılan idari işlemlerin iptali maksadıyla önce Adana İdare Mahkemesi’ ne, bu mahkeme tarafından da görevsizlik kararı verilmesi üzerine, Danıştay 10. Dairesi’ ne başvurulmuş, yapılan yargılama sonucunda Danıştay 10.Dairesinin 05.11.2001 günlü E.1999 / 1907 K.2001 / 3769 sayılı ilamıyla bahsi geçen idari işlemlerin iptaline ve 6343 sayılı yasanın 11. maddesinin 2. bendi uyarınca Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlik mesleğinin serbestçe icrasının hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu yönde karar verilmiş, kararın Bakanlık tarafından temyizi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 25.11.2004 tarih ve E.2002 / 427 K.2004 / 1891 sayılı kararı ile ilgili Daire kararının ONANMASINA karar verilmiştir.

8. Bu aşamadan sonra; ortada yargı kararı mevcutken, Bakanlık Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün, “ Veteriner Sağlık Teknisyeni, Tekniker ve Laborantların adlarına iş yeri açıp işletemeyecekleri ancak serbest olarak çalışan Veteriner Hekimlerin sorumluluğunda muayenehane ve polikliniklerde çalışabileceklerine ” ilişkin 04.03.2003 tarih ve 23 nolu Genelge yayımlanmış, bu genelgenin de iptali maksadıyla Danıştay’a başvurulması neticesi, Danıştay 10. Dairesi’ nin 31.01.2006 tarih ve 2003 / 2124 E. – 2006 / 650 K. sayılı ilamla 23 nolu Genelgenin de iptaline karar verilmiştir. Görüleceği üzere; anılan yargı kararlarıyla mesleğin serbest olarak icrası önündeki yasal engeller kaldırılmış vaziyette olup, Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin, Danıştay kararlarının uygulanması gerektiği yolundaki görüşleri de aynı doğrultudadır.

9. Aynı zamanda müvekkilimiz olan Hasan KÜÇÜKBABACIK vekili olarak tarafımızdan, 29.06.2006 tarihli dilekçe ile davalı Bakanlığa başvurulmuş, T.C. Anayasası’ nın 125. ve 138. maddeleri ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ nun 28. maddesi uyarınca; “ İdareler, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’ nin esasa ve yürütmenin durdurulmasına dair kararların gereklerine göre en geç 30 gün içinde işlem tesis etmeye mecbur olup, mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremeyecekleri gibi, mahkeme kararlarına rağmen, yargı kararlarına direnen kamu görevlileri hakkında disiplin ve cezai yönden işlem yapılabileceği gibi maddi tazminatla da sorumlu tutulabilecekleri ” hüküm altına alındığı belirtilerek, bahsi geçen Danıştay kararları ve Anayasa ile İ.Y.U.K. hükümleri nazara alınarak; “ Serbest Veteriner Sağlık Kabini Açma ve Serbest Veteriner Sağlık Teknisyenliği / Teknikerliği İzin Belgesi ” verilmesi talebinde bulunulmuştur.

10. Yasal olarak herhangi bir engel bulunmamasına ve kesinleşmiş iki adet Danıştay kararına rağmen, Bakanlık tarafından müvekkile İzin Belgesi verilmemiş ve hazırlanmakta olan Yönetmelikle bu durumun düzenleneceği ifade edilmiş, ancak hazırlanan Yönetmelikte 6343 sayılı yasanın 11 / 2. maddesine aykırı biçimde davranılmıştır. Bu sebeplerle, hazırlanan Yönetmelikte yargı kararları göz önünde bulundurulmadığı için hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

11. Yine iptali istenen Yönetmelik hazırlanırken; Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine de uyulmamış, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri adına söz sahibi tek meslek kuruluşu olan müvekkil Derneğin görüşleri, ekte sunulduğu biçimde davalı Bakanlığa bildirilmiş olmasına rağmen dikkate alınmamıştır. Müvekkil Dernek tarafından Yönetmelik taslağı hazırlandıktan sonra da görüş ve önerilerde bulunulmuş, ancak Bakanlıkça yine nazara alınmamıştır.

İPTALİ İSTENEN YÖNETMELİK MADDELERİ

1. Yönetmelik başlığındaki “ HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ , ....” şeklindeki ifadenin, mesleğin ismine dair önceki düzenlemelere aykırı olması sebebiyle iptali gerekmektedir.

GEREKÇE : İptali istenen Yönetmelik, müvekkil Dernek üyesi Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Veteriner Sağlık Teknikerlerinin, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlendiğine göre; mesleki faaliyetlerin icrasına yetki veren, mesleki ehliyet olan , Veteriner Sağlık Teknisyeni diploması veya Veteriner Sağlık Teknikerliği diploma unvanına ve kadro unvanlarına uygun olarak; “ VETERİNER SAĞLIK KABİNİ,.....” şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı talebi ile “ HAYVAN SAĞLIK KABİNİ….” tabirinin iptali gerekmektedir.

2. İptali istenen Yönetmeliğin “ Veteriner Sağlık Kabini Açmak için Gerekli Belgeler ” başlıklı ( 5.) maddesine ( h ) bendinin maddeye eklenmesi ve “ (h) İlgili meslek örgütünden alınmış yetki belgesi ” nin zorunlu tutulması gerekmektedir.

GEREKÇE
: Ülkemizde işyeri açacak olanların bir meslek örgütüne üye olmaları ve buralardan izin almaları gerekmektedir. Odalar ve meslek dernekleri de üyelerine verdikleri belgeler ile mesleklerini icra etmeleri konusunda yetkilendirilmektedirler. Hayvan Sağlık kabini açacak olanların müvekkil Dernek üyesi olmaları sebebiyle, serbest çalışmak isteyenlerin İl Müdürlüğüne sunacakları belgeler arasında Dernek’ ten alacakları yetki belgesinin de bulunması, sivil toplum bilincinin gelişmesi ve mesleki denetimin sağlanması açısından yararlı olacak ve maddeye eklenen bent ile bu sağlanmış olacaktır.

3. Yönetmeliğin ÜÇÜNCÜ bölümünde yer alan, “ Hayvan Sağlığı Kabininde Sunulacak Hizmetler ” başlıklı ( 7.) maddesi kapsamında yetki verilen faaliyetler, aşağıda arz edilen sebeplerle, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin mesleki faaliyetlerine yetki veren, mesleki ehliyetleri olan diplomalarının yetkilerini içermemektedir.

(d) Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin asıl yetkileri ve görevleri arasında yer alan, hayvanlara uygulanacak her türlü aşı ve biyolojik maddeler ile Veteriner Hekim reçetesine tabii olmayan ilaçların her türlü enjeksiyon ve tatbikini yapmak,

(e) “ Suni Tohumlama Sertifikası ” sahibi meslek mensupları için, Suni tohumlama uygulaması yapmak, sonuçlarını takip etmek, değerlendirmek ve gerekli evrakları düzenlemek;

( f ) Dernek üyelerinin asli görevleri arasında yer alması gereken Acil durumlarda gerekli tıbbi müdahalelerde bulunmak ve en yakın Veteriner Hekime sevk etmek;

(g) Normal hayvan doğumlarına yardımcı olmak,

(h) Ameliyat gerektirmeyen enemeleri ( kastrasyon) yapmak;

(i) Yem rasyonlarını önermek, yem katkı maddeleri ile premikslerin satışını yapmak;

(j) Yetiştiricilere danışmanlık yapmak; hayvan yetiştiriciliği, beslenmesi ve ıslahı hakkında tavsiyelerde bulunmak;

(k) 5179 Sayılı Yasa Hükümlerine göre Hayvansal ürünleri kontrol etmek Gıda mevzuatına göre sorumlu yöneticilik yapmak;

(l) Bakanlıkça sözleşmeli olarak programlanan hayvan hastalıkları ile mücadele hizmetleri, ırk ıslahı, suni tohumlama, pedigri çalışmaları ve her türlü aşılama hizmetlerine bağımsız olarak katılma ve uygulama yapmak ve mevzuat kapsamında diğer mesleki faaliyet ve görevlerde bulunmak; hükümleri bu bölümde yer almadığından, Yönetmeliğin 7.maddesinin kapsam yetersizliği nedeni ile iptali gerekmektedir.
GEREKÇE : Yukarıda açıkladığımız aşı, ilaç ve biyolojik madde enjeksiyon ve tatbiki, Suni Tohumlama uygulaması, acil müdahale, yem rasyonları ile ilgili işlemler, danışmanlık hizmetleri , gıda mevzuatına göre yapılacak teknisyenlik hizmetleri gibi; olayın gerekleri ve çağın şartlarına göre gelişen mesleki faaliyetlerde bulunmak tabii iken, mesleki eğitimin ve diplomaların, meslek mensuplarına vermiş olduğu yetkilere bu bölümde yer verilmemiştir. Bir mesleki faaliyetin yetkileri; o konuda görülen eğitim, okul, kurs, ve seminerler sonucu verilen diploma ve sertifikalarının kapsamı içindedir. Açıklanan bu nedenlerden dolayı davacı Dernek mensubu Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin asıl mesleki faaliyet konularına bu bölümde yer verilmediğinden, hayvancılık sektörünün Teknisyenlik hizmetlerinin aksaksız ve tam olarak yerine getirilebilmesi için talep ettiğimiz hususların 7.maddeye eklenmek üzere bu maddenin iptali gerekmektedir.

4. İptali istenen Yönetmeliğin “ Ücret ” başlıklı 8 maddesinde bahsi geçen “ Bölge Veteriner Hekimler Odasından bir temsilci ” ibaresi yerine “ Veteriner sağlık Teknisyenleri Derneğinin yetkilendirdiği bir temsilci ” ibaresinin yer alması, Yönetmeliğin kapsam ve amacına daha uygun düştüğünden bu maddenin iptali gerekmektedir.

GEREKÇE : Yönetmeliğin bu maddesinin mevcut halinde ücret tarifelerinin belirlenmesinde yetki tamamen Veteriner Hekimlere ve Odalarına bırakılmıştır. Hayvan Sağlık Kabini açacak olanların müvekkil Dernek üyesi olmaları sebebiyle ücret belirlenmesinde Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği’ nin etkin olmasının, üyelerin hak ve çıkarlarının korunması bakımından daha yararlı olacağı tabiidir.

5. Yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen alet ve malzemeler uygulama hizmetlerini yürüten Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerlerinin gerçekte yerine getirdiği hizmetler için yetersiz olup, bu hizmetler için lüzumlu olan aşağıdaki malzemelerin de Kabin’ de bulundurulabilmesi için bu maddenin iptali gerekmektedir.

(h) Suni tohumlama ekipmanları ve malzemeleri ( azot tankı, pistole ve kılıfı, eldiven, ,muşet, vb.)

(i) Aşı, serum ve biyolojik madde tatbikinde kullanılan her türlü enjektör, serum seti, kelebek set ve malzeme;

(j) Kastrasyon ameliyesinde kullanılmak üzere değişik ebatlarda burdizo;

(k) Portegü (çeşitli)

(l) Cerrahi iğneler

(m) Bisturi sapı ve bıçağı

(n) İpek iplik ve katgüt

(o) Kuru hava sterilizatörü

(p) Buzdolabı

(q) Antiseptik solüsyonlar

(r) Yem katkı maddeleri, premiks, mineral ve vitaminler;

(s) Acil müdahale amacıyla antialerjik, adrenalin, atropin, analjezikler, lokal anestezikler ve kanamayı durdurucu preparatlar bulundurulabilir.

GEREKÇE : Yönetmelikte, Havyan Sağlık Kabininde yapılacak hizmetler ile bulundurulacak alet ve malzemeler yapılacak hizmetler bakımından yetersiz kalmıştır. Beşeri sağlık personelinin açmış oldukları sağlık kabinlerinde yapılacak ve hizmetler kapsamında bulundurulacak alet ve malzemelerde dikkate alınarak yukarıda belirttiğimiz alet ve malzemelerin bulundurulması yararlı olacaktır.

6. İptali istenen Yönetmeliğin, “ Denetim ” başlıklı 11. maddesinin birinci cümlesinin, “ Hayvan Sağlık Kabinleri İl Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı Şubesinden bir Veteriner Hekim ve bir Veteriner Sağlık Teknikeri / Teknisyeni tarafından ” şeklinde değiştirilmesi gerektiğinden iptalini talep ediyoruz.

GEREKÇE : Veteriner Sağlık Teknikeri / Teknisyeni tarafından açılacak olan Hayvan Sağlık Kabinlerinin sadece Veteriner Hekimler tarafından denetlenmesinin yanlı olacağı ve Veteriner Hekim Odalarının baskılarına maruz kalacakları endişesi taşıdığımızdan, denetim ekibinde, bir Dernek üyesinin de bulunması halinde denetimlerin sağlıklı olacağı kanısındayız.

7. Yönetmeliğin 13.maddesinin ( b ), ( d ) ve ( e ) fıkraları gerek düzenleme amacına ve gerekse Anayasa ve yasalarla teminat altına alınmış olan iş ve çalışma hürriyetine açıkça aykırı olduğundan iptali gerekmektedir.

“ Mesleğin icrası için gerekli olan her türlü alet, malzeme ve preparatlar Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerinin çantasında bulundurabilir ” şeklinde yer alması gereken ( d ) bendi ile “ Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenin çantasında her nevi ilaç, aşı, serum ve biyolojik madde bulundurulamaz, taşınamaz ve satılamaz ” şeklindeki ( e ) bendinin iptalini talep ederiz.

GEREKÇE : Ülkemizde hiçbir işkolunda, işyeri ve meslek icra yerlerinin açılmasında birden fazla kişinin ortaklığı engellenmediğinden, Yönetmelikle, Hayvan Sağlık Kabini’ nin ortaklık şeklinde açılmasının engellenmesi doğru değildir. Maddenin (d) ve (e) bentlerindeki engellemeler Hayvan Sağlık kabinlerinin açılması ve yapılacak hizmetler ile bağdaşmamaktadır. Çünkü Veteriner Hekimler ve Veteriner Sağlık Teknikeri / Teknisyenleri fiilen iş yerine ve masa başına bağlı hizmet yapmamakta, hayvan sağlığı hizmeti çoğunlukla mahallinde verilmektedir. Bu nedenle Veteriner Sağlık Personeli çantasında bazı ilaç ve aletleri taşımak zorundadır. Kaldı ki aşı, serum ve biyolojik maddelerin çantada değil uygulama talimatlarındaki esaslara göre soğuk zinciri bozulmadan termos içerisinde taşınması gerekmektedir. Ayrıca bu yönetmelik hükümleri lafzı olarak yorumlandığında; Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin kendi sağlıklarıyla ilgili ilaçları bile taşımasının yasaklandığı sonucuna varılmaktadır. Alelacele ve mesleki şovenizm etkisiyle hazırlandığı görülen yönetmeliğin bu maddedeki yasaklarının kaldırılması Hayvan Sağlık kabinlerinin açılış ve hizmet gerekçeleri ile bağdaşacaktır.

8. Yukarıdaki bentlerde açıkça arz ve izah edildiği üzere; dava konusu yönetmelik hazırlanırken Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerlerinin mesleğini serbestçe icra edebilmesine yönelik hükümler konulacağı yerde, tamamen icrayı engelleyici hükümler konulduğu görülmektedir. Bu husus yasalara, hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. 441 sayılı KHK.ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görev ve yetkilerini belirleyen Kararnamede, Bakanlığa Veteriner Sağlık Teknisyeni yetiştirme ve görev verme hükmü verilmiştir. 6343 sayılı yasanın 11. maddesinin 2.bendinde, mesleği icra edebilme yetkisi verildiği için aynı maddede sözü geçen yönetmeliğin mesleği icra etmeye yönelik hükümlerle donatılmış olması gerekirken, açıkça engelleyici nitelikteki hükümlerle yönetmelik çıkartılmış ve uygulamaya konulmuştur. Böyle bir uygulama yasa hükümlerine ve mesleki diplomalarla verilen yetkilerin engellenmesi anlamına geleceğinden, başta Anayasa, yasalar ve A.İ.H. Sözleşmesi ile korunan çalışma hürriyetine aykırı olduğundan, engelleyici hükümleri içeren yukarıdaki maddelerin iptali gerekmektedir. Mesleğin icrasına engelleyici işlem teşkil eden bahse konu Bakanlık tamim ve işlemleri Danıştay kararları ile iptal edilmesine rağmen, bu hükümlere uyulmayıp yine engelleyici unsurlar taşıyan yönetmelik uygulamaya konulduğundan, Yönetmeliğin Danıştay kararlarına uymayan hükümlerinin iptalini talep ediyoruz.
9. Dava konusu olayda emsal olarak değerlendirilebilecek nitelikte olan Beşeri Sağlık Teknisyenleri’ nin serbest çalışma usul ve esasları için Yönetmelik dahi çıkarılmadığı ve meslek icrası sadece genelgelerle yürütüldüğü halde, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerinin mesleğini serbestçe yapabilmesini düzenleme amacıyla çıkarılan Yönetmelikte bu dahi sağlanmamış, yasa ve yargı kararlarıyla tanınan haklar geri alınmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Beşeri Sağlık Kabinleri Genelgesi ve ekleri emsal uygulama olarak dikkate alınmak üzere ekte takdirlerinize sunulmuştur.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve Yüksek Daireniz tarafından re’ sen görülecek sair sebeplerle ve Duruşmalı İnceleme yapılmak suretiyle;

1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 8 Mart 2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete’ de yayımıyla yürürlüğe giren “ Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ” başlığındaki “ HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ...” şeklindeki ifade ile aynı Yönetmeliğin, ( 5 ), ( 7 ), ( 8 ) , ( 9 ), ( 11 ). Maddeleri ile ( 13. ) maddesinin ( b ), ( d ) ve ( e ) bentlerinde AMAÇ, ŞEKİL VE SEBEP yönünden açıkça Hukuka Uyarlık bulunmadığından İPTALİNE;

2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı İdare’ye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten dileriz. 30.04.2007


Davacı Vekili
Av. Ali SELEK


EKLER :

1. 1 Adet Vekaletname Sureti
2. 1 Adet Safahat Dosyası
2.1. Yönetmelik metni
2.2. Danıştay kararları
2.3. Uygulama talepleri
2.4. Beşeri Sağlık Kabinleri ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Genelgeleri.

HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TALİMATININ İPTALİNE İLİŞKİN BAŞVURU

A V U K A T
ALİ SELEK
Tunus Cad. Levent Apt. 9 / 7 Kavaklıdere - A N K A R A
TEL. : ( 0. 312 ) 419 49 05 – 419 49 11 FAX : ( 0. 312 ) 419 28 39
GSM : ( 0532) 294 65 49 E – mail: librahukuk@yahoo.com


YÜKSEK DANIŞTAY ( 10. ) DAVA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DURUŞMA VE BİRLEŞTİRME İSTEMLİDİR


DAVACI : Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanlığı

VEKİLLERİ : Av. Ali SELEK ( Adres antettedir )

DAVALI : T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI – ANKARA

TALEBİN KONUSU : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün 04.04.2007 tarih ve 013365 nolu “ Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği Uygulama Talimatı ” nın iptal işlemine ilişkindir.

YÜRÜRLÜK : 04.04.2007 tarih ve 013365 sayılı yazıyla, gereği için 81 il valiliğine gönderilmiştir.

AÇIKLAMALAR

1. Hayvan Sağlığı Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 8 mart 2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikle, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin mesleklerini serbestçe icra etmelerine, sağlık kabini açmalarına ve açılacak sağlık kabinlerinde mesleki faaliyetlerini yürütmelerine izin verileceği yerde, asıl mesleki görev ve faaliyetlerini engelleyici biçimde düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.

2. Bu husus yasalara hukuka ve hakkaniyete aykırı olup; davalı İdare’ nin konuya ilişkin evvelce uyguladığı işlem ve tamimler Danıştay 10. Dairesinin 05.11.2001 gün ve E:1999/1907,K: 2001/3769 sayılı kararıyla iptal edilmiş ve karar Danıştay idari Dava Daireleri Genel Kurulu’ nun 25.11.2004 gün ve E: 2002/427,K:2004/1891 sayılı kararıyla onanmıştır.

3. Davalı idare bahse konu Danıştay kararlarını uygulamamış, Veteriner Sağlık Teknikerliği ve Teknisyenliği mesleğini serbestçe icrasını engellemek maksadıyla aynı konuda; yasalara, hakkaniyete ve hükümleri kesin olarak belirlenip onaylanan Danıştay kararlarına da aykırı 04.03.2003 gün ve 23 sayılı Genelge’ yi uygulamaya koymuştur.Bu genelge de Danıştay 10. Dairesi’ nin 31.01.2006 gün ve E:2003/2124, K:2006/650 sayılı kararıyla iptal edilmiş, ancak davalı İdare karar gereklerini yerine getirmemiştir.

4. Davalı İdare tarafından yasalara, hakkaniyete ve emsal Danıştay kararlarına aykırı olarak çıkarıp yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik hakkında 30.04.2007 tarihinde iptal davası açılmış olup, halen Danıştay 10. Dairesi’ nin 2007/3038 E. sayılı dosyasıyla yargılama devam etmektedir. Anılan Yönetmeliğin diğer iptal sebepleri yanında “ Mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine ” ve konuya ilişkin Danıştay kararlarına aykırı hükümler içermesi de gerekçe gösterilmiş ve iptali istenilmiştir.
5. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş Ve Görevlerini Düzenleyen 441 Sayılı K.H.K.’nin 2.maddesi ( p ) bendi hükümlerince ülke hayvancılığının Veteriner Sağlık Teknisyeni ihtiyacının karşılanması, davalı Bakanlığın görevleri arasında sayılmıştır.

6. Yukarıda anılan dava ile bazı maddelerinin iptali istenen “ Hayvan Sağlık Kabini Açılış Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ” yayımlanarak yürürlüğe girmesi müvekkil Dernek üyesi Veteriner Sağlık Teknisyenleri’ nin serbest çalışma hakkını elde etmeleri bakımından olumlu karşılanmış, ancak yönetmelik, özellikle yetki verilen hizmetler ile ilgili olarak içinin boşaltılmış olması sebebiyle beklenen yararı sağlamamıştır. Veteriner Sağlık Kabini açmak için aranan asgari şartlar yönünden Veteriner Hekim muayenehanelerindeki şartların aynısı aranırken, yetki verilen hizmetlerin sadece birkaç maddeyle sınırlı tutulması yönetmeliğin çıkarılış amacı ve yapılacak hizmetlerle bağdaşmamaktadır. Ayrıca yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan diğer yönetmelik ve yukarıda belirtilen ve evvelce mesleki yeterlilik yönünde verilmiş Yüksek Danıştay kararlarıyla da örtüşmemektedir. Bu nedenle, Yönetmelik hazırlanma safhasında iken, müvekkil Dernek tarafından üyelerinin talepleri ve yargı kararları doğrultusunda yönetmeliğin değiştirilmesi için davalı Bakanlığa başvurulmuşsa da olumlu bir sonuç alınamamıştır. Davalı İdare’ nin, hukuka aykırılığı açık olması sebebiyle iptali istenen Yönetmeliğin uygulanması amacıyla hazırladığı TALİMAT hükümleri de bu konuda evvelce verilmiş Danıştay kararlarına aykırı hükümler içermekte, yargı kararları yine yok sayılmaktadır. Bu sebeple anılan Talimatın bazı maddelerinin iptali maksadıyla işbu davanın açılmasında zorunluluk doğmuştur.


İPTAL GEREKÇELERİ
:


1. İptali istenen Talimat’ ın 7.maddesinde; “ aşı tatbiki, suni tohumlama uygulaması gibi hizmetler, Veteriner Hekim sorumluluğunda yapılacak hizmetler olduğundan, bu gibi hizmetler Hayvan Sağlık kabini açmış olan Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Sağlık Teknikerlerince yapılamayacak olup, ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan Veteriner Hekimlerin yanında “ Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi ” olan kişiler tarafından yapılacaktır. ” denilmektedir.

2. Talimattaki bu hükümler hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Hayvanlara uygulanacak aşı serum ve biyolojik maddelerin tatbiki Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin asli görevleri arasında yer alıp; bu husustaki yetkilerini de, mesleki ehliyetlerini belgeleyen meslek diplomalarından almaktadırlar. Aşıların tatbikinin bir başka meslek mensubunun sorumluluğunda yapılması mümkün olmadığı gibi; böyle bir uygulama da söz konusu olmamış, örneği de görülmemiştir. Bu durum konuya ilişkin yargı kararlarına açıkça aykırı olup; Danıştay İdari Daireleri Genel Kurulunun 22.04.1994 günlü E:1992/675 K:1994/247 sayılı kararına göre aşılamanın yapıldığını belgeleyen aşı makbuzunun tanzim ve imzalanması görev ve yetkisi aşıyı tatbik edene aittir. Görüleceği üzere davalı İdare, iptali istenen Talimat maddesinde, evvelce verilen yargı kararına açıkça muhalefet etmiş ve yargı kararının gereğinin yerine getirmekten imtina etmiştir.

3. İptali istenen bu maddede belirtilen hükümler, 04.03.2003 tarih ve 23 nolu genelge ile de uygulamaya konulmuş ancak Danıştay 10.Dairesinde yapılan yargılama sonucunda verilen 31.01.2006 tarih ve E: 2003/2124-K:2006/650 sayılı kararla söz konusu genelge hükümleri iptal edilmiştir. Buna rağmen aynı hükümlerin bahse konu uygulama talimatında tekrar yer verilmesi Yargı kararlarına aykırı olduğundan iptalini talep ediyoruz.

4. Yukarıda vurgulandığı gibi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kuruluş ve görevlerini belirleyen 441 sayılı KHK.nin 2. maddesinin ( p ) bendinde de belirtildiği üzere; Veteriner Sağlık Teknisyeni yetiştirmek ve bu konuda okullar açmak davalı Bakanlığın görevleri arasındadır. Ayrıca davalı Bakanlık ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan bir protokolle, Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin mesleki bilgi ve becerilerini ve öğrenim durumlarını yükseltmek üzere Veteriner Sağlık Ön Lisans Eğitim Programı ihdas edilerek Veteriner Sağlık Teknikerliği diploması da almış bulunan meslek mensuplarımızın diploma ve belgelerinde Bakanlık işlemlerinde belirtilen yetki kısıtlamasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Aşı ve sun’i tohumlama uygulamaları meslek mensuplarımızın diplomalarının yetkisi dahilinde olduğundan açıkça hukuka uyarlık bulunmayan Bakanlık Talimatı’ nın iptali gerekmektedir.

5. Konuya ilişkin 6343 sayılı yasanın 11.maddesinin 2.bendinde, “ Ancak, Hayvan Sağlık Memurları ile hayvan sağlığı işlerinde ameli bilgi sahibi oldukları sabit olan kimseler, bu hususta hazırlanacak yönetmeliklerinde gösterilen esaslar dahilinde sanatlarını icra edebilirler ” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın bu hükmünde mesleğin icra edilebilmesine cevaz verildiği halde, Bakanlıkça çıkarılan Yönetmelik ve Uygulama Talimatı, mesleki faaliyetlerin bir kısmının; özellikle aşılama ve suni tohumlama tatbikinin icra edilememesi yönünde hükümler içermektedir. Bakanlığın konuya ilişkin Danıştay kararlarına rağmen ısrarla aynı hükümleri uygulamaya koymaya çalışmasında hiçbir şekilde kamu yararı ve hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerektiği tabiidir.

6. Hayvanlara uygulanacak suni tohumlama tatbiki ameliyesi Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin “ Suni Tohumlama Sertifikası ” almak koşuluyla asli mesleki görev ve yetkileri içindedir. Bu hususta da Bakanlığın öne sürdüğü gerekçe hukuka uygun olmayıp, 4631 sayılı Hayvan Islah Yasası hükümlerinde, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin, Suni tohumlama uygulaması yapmalarına engel teşkil eden hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

7. Davalı Bakanlık yetkilileri yasal hükümlere ve Danıştay kararlarına aykırı olarak iptal edilmiş tamim ve genelge yükümlerini ısrarla uygulamaya koymak istemekte ve Veteriner Sağlık alanında çalışan iki farklı kesimi de adeta çatışma noktasına getirmektedirler. Konuya tıpatıp uyan 04.03.2003 tarihli 23 nolu tamim hükümlerinde de aynı hususlara ve yasaklamalara yer verilmiş, genelgedeki bu hükmün iptali ile ilgili Danıştay kararı yukarıda belirtilmiştir. Konuya ilişkin yargı kararlarının uygulanması istenmesine rağmen; davalı Bakanlık yetkililerinin yukarıda belirtilen hususları kapsayan Danıştay kararlarını uygulamaktan kaçınmışlar, bu sebeple ilgililer hakkında Görevi Kötüye Kullanmak ve Mahkeme Kararlarını Uygulamamak suçlarından dolayı kamu davası açılmıştır. Her ne kadar İdare tarafından yargılanmalarına gerek olmadığı yolunda karar verilmişse de itirazımız üzerine Danıştay 1.Dairesi Başkanlığı’ nın 04.04.2007 gün ve E: 2007/331 K:2007/415 sayılı kararında Davalı Bakanlık yetkililerinin yasalara ve Danıştay kararlarına aykırı işlem yaptıkları ve Mahkeme kararlarını uygulamadıkları kanaatine varılarak yargılanmalarına karar verilmiş olup; kararın bir sureti ilişikte sunulmuştur.

8. Davalı İdare elemanlarının tüm bu açıklamalara rağmen hala aynı hükümleri uygulamakta ısrar etmeleri ayrıca Görevde Yetkiyi Kullanma Suçunu oluşturduğundan kendileri hakkında tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ na başvurulacak olup; yargı kararlarını ve yasaları hiçe sayar biçimde, ısrarla yasak getiren Talimatın tekrar iptali maksadıyla işbu davanın açılmasında zorunluluk doğmuştur.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve Yüksek Daireniz tarafından re’sen görülecek sair sebeplerle; DURUŞMALI İNCELEME YAPILMAK SURETİYLE;

1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2007 tarih ve 013365 sayılı Uygulama Talimatı’ nın İPTALİNE;

2. Aynı konuları içermesi ve aralarında hukuki ve fiili Bağlantı bulunması nedeni ile 30.04.2007 tarih ve E:2007/3038 sayılı dosya ile işbu dava dosyasının İYUK’ nun 38 vd. maddeleri gereğince her iki dava dosyasının birleştirilerek, “ Hayvan Sağlığı Kabini Açılış,Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ” bazı maddeleri ile “ Uygulama Talimatının ” İPTALİNE;

3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten dileriz. 04.06.2007

Davacı Vekili
Av. Ali SELEKEKLER :

1. 1 adet Vekaletname sureti,

2. 1 adet Safahat dosyası,
2.1. Uygulama talimatı
2.2. Danıştay kararları

DAVALININ SAVUNMASINA İLİŞKİN CEVAPLAR

Av. ALİ SELEK
Tunus Cad. Levent Apt. 9 / 7 Kavaklıdere - A N K A R A
TEL : ( 0. 312 ) 419 49 05 – 419 49 11 FAX : ( 0. 312 ) 419 28 39
GSM : ( 0532) 294 65 49 e– mail : librahukuk@yahoo.com


DANIŞTAY 10. DAVA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO : 2007 / 4026 E.


DAVACI : Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanlığı

VEKİLİ : Av. Ali SELEK ( adres Antettedir.)

DAVALI : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - ANKARA

DİLEKÇE KONUSU : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2007 tarih ve 013365 nolu “Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği Uygulama Talimatı” nın iptaline ilişkin davada, davalı yanın savunmasına karşı cevaplarımızın sunulmasına ilişkindir.

CEVABA CEVAPLARIMIZ

1. Davalı Bakanlığın savunması, ana hatları itibariyle, aynı konuda Danıştay’ da evvelce görülen davalarda verdikleri savunmaların bir benzeri olup, savunmalarda yer alan iddialar, evvelce incelenmiş ve savunmaya rağmen Yüce Mahkeme Kararlarıyla önceki işlemlerin tümü iptal edilmiştir. Bu nedenle evvelce ileri sürülen savunmaların işbu davada da tekrarı hukuka, hakkaniyete ve yasalara uygun olmadığından kabul etmiyoruz.

2. Dava dilekçesine konu edilen ve iptali istenen talimatın 7. maddesinde bahsedilen aşı tatbiki ve suni tohumlama uygulamalarıyla ilgili işlemler, Danıştay 10. Dairesinin 31.1.2006 tarih ve E:2003/2124 K:2006/650 sayılı kararıyla iptal edilen 04.03.2003 tarihli 23 nolu tamimin içeriği ile aynı işlem ve ifadeleri taşıdığından yargı kararı ile iptal edilmiş bir hükmün yeniden yönetmelik talimatına konulması yasalara ve hukuki hükümlere aykırıdır. Yönetmelik Uygulama Talimatı’ nın 7. maddesi, yargı kararıyla iptal edilen hükümlerin yeniden uygulamaya konulması anlamını taşıdığından iptali gerekmektedir.

3. Davalı Bakanlık iptal edilen 23 nolu tamim hükümlerini uygulamadan kaldırıp bunun yerine Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Veteriner Sağlık Teknikerlerinin diplomalarının yetkilerini içeren hükümleri yönetmelik ve talimatına uyarlayacağı yerde, ısrarını anlamsız yere sürdürerek bu konuda verilen Danıştay Kararını uygulamamıştır. Davalının hukuka uygun şekilde uygulama yapmadığını ve Yargı Kararı Hükümlerini yerine getirmediğini tescil eden Danıştay 1. Dairesinin 04.04.2007 tarihli E:2007/331 K:2007/415 sayılı kararı ilişikte sunulmuş olup; buna rağmen aynı hatada ısrar edilmesi yargı kararlarının tanınmaması anlamını taşımaktan öteye gitmemektedir.

4. Tafsilatı dava dilekçemizde genişçe ve gerekçeleriyle bildirildiği üzere Bakanlık savunmasının reddine, iptalini istediğimiz yönetmelik talimatının ilgili maddelerinin iptaline karar verilmesini saygıyla vekaleten dilerim. 27.08.2007

Davacı Vekili
Av. Ali SELEK


EKİ : Danıştay 1. Dairesinin 04.04.2007 tarihli E:2007/331 K:2007/415 sayılı kararı

19 Nisan 2009

DUYURU : Veteriner Sağlık Kabini Açmak İçin Örnek Dilekçe!

VESTED (Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği) tarafından Danıştay kararlarının uygulanmadığından dolayı Dilekçe Kampanyası başlatılmış olup, Dilekçelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına resmi yazı olarak gönderileceği bildirilmiştir. Tüm VESTED Üyelerin bu kampanyaya katılmalarını ve aşağıdaki e-mail adreslerine ayrıca dilekçelerin başlık ve içeriğinin uyarılarak ilgili komisyonlara gönderilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına resmi yazı olarak ve
Kor.Kont.Gen. Müdürlüğü www.kkgm.gov.tr/mail/mail.asp
ADALET KOMİSYONU adlkom@tbmm.gov.tr
ANAYASA KOMİSYONU ayaskom@tbmm.gov.tr
İnsan Hakları Komisyonu inshkkom@tbmm.gov.tr
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu tarorkom@tbmm.gov.tr
Dilekçe Komisyonu dilekkom@tbmm.gov.tr
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bilgi Edinme bilgiedinme@tarim.gov.tr


TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA
ANKARA

Ben .............yıl, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatında Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikeri olarak çalışmakta iken 200. yılında emekli oldum ..................... yıl boyunca Bakanlığınızın değişik birimlerinde Salgın Hayvan Hastalıkları - Aşılama ve Suni Tohumlama hizmetlerinde çalıştım.

Şimdi ise Danıştay'ın vermiş olduğu kararlar uyarınca Açacağım VETERİNER SAĞLIK KABİNİ'NDE Kamuda fiilen tek başıma yaptığım SUNİ TOHUMLAMA ve KORUYUCU AŞILAMA uygulamalarını yapmak istiyorum.

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.03.1998 tarihli 9 nolu Engelleyici nitelikteki Tamim ve İşlemleri, Açılan dava sonucu;

Danıştay 10.Dairesinin 05.11.2001 günlü E.1999 / 1907 K.2001 / 3769 sayılı kararıyla iptal edilmiştir;

6343 sayılı yasanın 11. maddesinin 2 bendi uyarınca Veteriner Sağlık Teknisyenliği ve Teknikerliği mesleğinin serbestçe icrasına Hukuki uyarlık ve Hakkaniyete uygun olduğu yönde karar verilmiş, kararın Bakanlığınız tarafından temyizi istenmekle Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 25.11.2004 tarih ve E.2002 / 427 K.2004 / 1891 sayılı kararı ile ONANMASINA Karar verilmiştir.

Danıştay Kararlarının Uygulaması gibi işlem yapılarak davacıya tebliğ edilen Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün, “ Veteriner Sağlık Teknisyeni, Tekniker ve Laborantların adlarına iş yeri açıp işletemeyecekleri ancak serbest olarak çalışan Veteriner Hekimlerin sorumluluğunda muayenehane ve polikliniklerde çalışabileceklerine ” ilişkin 04.03.2003 tarih ve 23 nolu Genelge yayımlanmış, bu genelgenin de iptali maksadıyla Danıştay’da açılan Dava neticesi,
Danıştay 10. Dairesi’ nin 31.01.2006 tarih ve 2003 / 2124 E. – 2006 / 650 K. sayılı Kararla 23 nolu Genelge de “HUKUKA UYARLIK BULUNMAMAKTADIR” Hükmüyle İPTALİNE karar verilmiştir.

Görüleceği üzere; anılan yargı kararlarıyla mesleğin serbest olarak icrasının önündeki engeller kaldırılmıştır.

Konya 1. İdare Mahkemesinin 25.9.1991 tarihli E:1991-39,K:1991-953 Sayılı kararı ile, Danıştay İ.D.D.Gn.Kurulunun 22.4.1994 tarihli E:1992/675,K:1994/247 Sayılı Kararları hükümleri de aynı doğrultudadır.

Ancak Mahkeme kararlarını uygulamayan yetkili Kamu görevlilerinin uygulama olarak yaptıkları işlemler, Anayasanın 138.maddesinde belirtilen “Yasama ve yürütme organları ile idare ,Mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve İDARE, Mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Hükmüne ve2577 sayılı İ.Y.U. Kanununun 28. maddesinde yer alan,

(1)“Danıştay,Bölge İdare Mahkemeleri,idare ve vergi mahkemeleri nin esas ve yürütmenin durudurlmasına ilişkin kararları nın icaplarına göre, İDARE,Gecikmeksizin işlem tesisi etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 GÜNÜ GEÇEMEZ…

Hükümlerine uymayan Kamu görevlileri hakkında açılan Kamu Hukuku davası sonucunda, Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinin, 22.01.2009 tarih ve E:2007/524,K:2009/28 Sayılı Kararıyla, Danıştay kararlarının hükümlerinin yerine getirilmemesi Mahkeme emrini uygulamamak, Görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçlarından dolayı 6 Ay ve 1 Yıl süreli Hapis cezası verilmiştir.

Bahse konu Danıştay ve Mahkeme kararlarının bir kez daha incelenerek, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerinin kendi adlarına, İdarenin Ruhsatı ve Denetimi ile iş yeri açarak Aşılama ve Suni tohumlama uygulamaları yapmalarına izin verici nitelikte işlem tesis edilmesini, Danıştay Kararlarının uygulanmasını.

Mesleğimi serbestçe icra edebilmem için Veteriner Sağlık Kabini açtığım takdirde SUNİ TOHUMLAMA ve Koruyucu Aşılama Çalışmalarını yapabilmem konusunda, Bakanlığınızca, Gerekli Ruhsatın verilebilmesi için işlem tesis edilmesini, Saygılarımla arz ve Talep ederim. ...../..../2009

Adres.: Veteriner Sağlık Teknikeri / Teknisyeni


Eki: Mesleki ehliyetim olan Meslek Diplomaları ve Sertifikalarım.

09 Nisan 2009

Türk Veteriner Servislerinin PVS İncelemesi Sonuç Raporu

Avrupa Birliği ile Veteriner Servislerini eşleştirme çalışmaları kapsamında "Veteriner Servislerinin PVS İncelenmesi Sonuç Raporu" yayımlandı.. Mesleğimiz, Veteriner Sağlık Teknisyenliğini ve Derneğimiz Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneğini (Raporda Veteriner Sağlık Teknisyenleri Birliği olarak geçmiş) ilgilendiren maddeler de mevcut..

Raporu http://www.kkgm.gov.tr/birim/hay_sagl/PVS_inceleme_sonuc_raporu.zip bu linkten indirip incelemenizi tavsiye ediyorum..


Bazı Maddeleri kopyalayarak alıntılıyorum :

I-1 Veteriner Servisi personellerinin mesleki ve teknik yeterlilikleri

3 VS, veteriner hekim ve diğer mesleki meslek gruplarına göre teknik personelin
bir listesini bulundurmalıdır.

4 VS saha raporlarını bulundurmalıdır.

5 VS bünyesinde veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerinin iş ilişkisine
yönelik, VSB ile Veteriner Sağlık Teknisyenleri Birliği arasındaki ilişkiyi artır.

6 VS tarafından gerekli görülen yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik Veteriner
fakülteleri ile Veteriner Sağlık Meslek Liseleri arasındaki ilişkiyi (mümkünse)
artır.

7 Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin sorumluluklarındaki
ayrımı açıkça gösteren organizasyon şemasının temini veya gelişimi.

Veteriner teknisyenleri ve diğer teknik personel

1 Veteriner teknisyenleri için iyi gelişmiş müfredata sahip bir kısım okul
bulunmaktadır.
2 Bu veteriner teknisyenleri Veteriner fakültelerine eğitimlerini tamamlama
durumuna göre girebilir.
3 Veteriner teknisyenler için bir birlik bulunmaktadır.

İlerleme düzeyi:

2. Merkezi ve İl-İlçe düzeyindeki teknik pozisyonların büyük bir kısmı teknik
kaliteli personelle istihdam edilmiştir.
Kritik yetkinlikler aleyhine bulgular

Aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı 3,4 veya 5. düzeye yetişememiştir.

Düzenli olarak teknik pozisyonların büyük bir kısmı etkili olarak
denetlenmemektedir.

Veteriner teknikerler için karasal (Terrestrial) kod ile uyumlu etkili
usuller bulunmamaktadır.

Sahada kumanda zinciri tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.

Teknik personelin veteriner denetimine yönelik tanım
bulunmamaktadır.

Veteriner-teknik personel oranının belirlenmesine yönelik bir tanım
bulunmamaktadır.

1 Veteriner tekniker birliğinin rolü tam olarak tanımlanmamıştır.

Önerilen Eylem Planı:

8 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve/veya Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü veteriner hizmetleri için merkezden sahaya yönelik belirgin bir
yönetim zincirini resmi olarak oluşturup, bunu belgelemelidir.

9 Veteriner hizmetleri (VH), teknik personelin veteriner denetimlerine yönelik
belirgin tanımlama oluşturmalıdır.

10 Veteriner hizmetleri, herbir veteriner veya diğer meslek gruplarına düşen
teknik personel sayısını gösteren liste sağlamalıdır

11 Veteriner hizmetleri, saha raporlarının kayıtlarını tutmalıdır.

12 Veteriner hizmetlerinde profesyonel veya para profesyonel anlamda çalışan
veteriner paraprofesyonel birlikleri ve VSB’ler arası ilişkiler güçlendirilmeli.

13 Veteriner hizmetlerinin gerektirdiği şekilde becerinin geliştirilmesine yönelik
olarak mümkün olduğunca Veteriner Fakülteleri ve Para-profesyonel okullar
arası (teknik okul) ilişkilerin güçlendirilmesi.

14 Veteriner ve Veteriner Para-profesyonellerin (teknisyen) arasında
sorumluluklarını net bir biçimde ayıran organizasyon el bir şema oluşturulması
veya sağlanması.

02 Nisan 2009

İş İlanı

Derneğimiz üye çiftliklerinden Bursa’da faaliyet gösteren ARSLAN DAMIZLIK ÇİFTLİĞİ’ne farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 15 kişi aranmaktadır.

Aranan Özellikler;

  • Ziraat Teknisyeni
  • Veteriner Teknisyeni
  • Veteriner Teknikeri
  • Hayvancılık ve Tarım’la Uğraşacak Düz İşçi

İrtibat;
Ufuk ARKIL/Çiftlik Müdürü

Tel: 0533 381 52 32

Saygılarımızla

TÜSEDAD

Tarlabaşı Cad. Güneş Ap. No: 4/1 34437 Taksim Beyoğlu İSTANBUL

Tel: +212 237 02 50-51 Faks: +212 255 02 91
www.tusedad.org


Kaynak : Hayvancılık Google Grubu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...