19 Nisan 2009

DUYURU : Veteriner Sağlık Kabini Açmak İçin Örnek Dilekçe!

VESTED (Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği) tarafından Danıştay kararlarının uygulanmadığından dolayı Dilekçe Kampanyası başlatılmış olup, Dilekçelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına resmi yazı olarak gönderileceği bildirilmiştir. Tüm VESTED Üyelerin bu kampanyaya katılmalarını ve aşağıdaki e-mail adreslerine ayrıca dilekçelerin başlık ve içeriğinin uyarılarak ilgili komisyonlara gönderilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına resmi yazı olarak ve
Kor.Kont.Gen. Müdürlüğü www.kkgm.gov.tr/mail/mail.asp
ADALET KOMİSYONU adlkom@tbmm.gov.tr
ANAYASA KOMİSYONU ayaskom@tbmm.gov.tr
İnsan Hakları Komisyonu inshkkom@tbmm.gov.tr
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu tarorkom@tbmm.gov.tr
Dilekçe Komisyonu dilekkom@tbmm.gov.tr
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bilgi Edinme bilgiedinme@tarim.gov.tr


TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA
ANKARA

Ben .............yıl, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatında Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikeri olarak çalışmakta iken 200. yılında emekli oldum ..................... yıl boyunca Bakanlığınızın değişik birimlerinde Salgın Hayvan Hastalıkları - Aşılama ve Suni Tohumlama hizmetlerinde çalıştım.

Şimdi ise Danıştay'ın vermiş olduğu kararlar uyarınca Açacağım VETERİNER SAĞLIK KABİNİ'NDE Kamuda fiilen tek başıma yaptığım SUNİ TOHUMLAMA ve KORUYUCU AŞILAMA uygulamalarını yapmak istiyorum.

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.03.1998 tarihli 9 nolu Engelleyici nitelikteki Tamim ve İşlemleri, Açılan dava sonucu;

Danıştay 10.Dairesinin 05.11.2001 günlü E.1999 / 1907 K.2001 / 3769 sayılı kararıyla iptal edilmiştir;

6343 sayılı yasanın 11. maddesinin 2 bendi uyarınca Veteriner Sağlık Teknisyenliği ve Teknikerliği mesleğinin serbestçe icrasına Hukuki uyarlık ve Hakkaniyete uygun olduğu yönde karar verilmiş, kararın Bakanlığınız tarafından temyizi istenmekle Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 25.11.2004 tarih ve E.2002 / 427 K.2004 / 1891 sayılı kararı ile ONANMASINA Karar verilmiştir.

Danıştay Kararlarının Uygulaması gibi işlem yapılarak davacıya tebliğ edilen Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün, “ Veteriner Sağlık Teknisyeni, Tekniker ve Laborantların adlarına iş yeri açıp işletemeyecekleri ancak serbest olarak çalışan Veteriner Hekimlerin sorumluluğunda muayenehane ve polikliniklerde çalışabileceklerine ” ilişkin 04.03.2003 tarih ve 23 nolu Genelge yayımlanmış, bu genelgenin de iptali maksadıyla Danıştay’da açılan Dava neticesi,
Danıştay 10. Dairesi’ nin 31.01.2006 tarih ve 2003 / 2124 E. – 2006 / 650 K. sayılı Kararla 23 nolu Genelge de “HUKUKA UYARLIK BULUNMAMAKTADIR” Hükmüyle İPTALİNE karar verilmiştir.

Görüleceği üzere; anılan yargı kararlarıyla mesleğin serbest olarak icrasının önündeki engeller kaldırılmıştır.

Konya 1. İdare Mahkemesinin 25.9.1991 tarihli E:1991-39,K:1991-953 Sayılı kararı ile, Danıştay İ.D.D.Gn.Kurulunun 22.4.1994 tarihli E:1992/675,K:1994/247 Sayılı Kararları hükümleri de aynı doğrultudadır.

Ancak Mahkeme kararlarını uygulamayan yetkili Kamu görevlilerinin uygulama olarak yaptıkları işlemler, Anayasanın 138.maddesinde belirtilen “Yasama ve yürütme organları ile idare ,Mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve İDARE, Mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Hükmüne ve2577 sayılı İ.Y.U. Kanununun 28. maddesinde yer alan,

(1)“Danıştay,Bölge İdare Mahkemeleri,idare ve vergi mahkemeleri nin esas ve yürütmenin durudurlmasına ilişkin kararları nın icaplarına göre, İDARE,Gecikmeksizin işlem tesisi etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 GÜNÜ GEÇEMEZ…

Hükümlerine uymayan Kamu görevlileri hakkında açılan Kamu Hukuku davası sonucunda, Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesinin, 22.01.2009 tarih ve E:2007/524,K:2009/28 Sayılı Kararıyla, Danıştay kararlarının hükümlerinin yerine getirilmemesi Mahkeme emrini uygulamamak, Görevde yetkiyi kötüye kullanmak suçlarından dolayı 6 Ay ve 1 Yıl süreli Hapis cezası verilmiştir.

Bahse konu Danıştay ve Mahkeme kararlarının bir kez daha incelenerek, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerlerinin kendi adlarına, İdarenin Ruhsatı ve Denetimi ile iş yeri açarak Aşılama ve Suni tohumlama uygulamaları yapmalarına izin verici nitelikte işlem tesis edilmesini, Danıştay Kararlarının uygulanmasını.

Mesleğimi serbestçe icra edebilmem için Veteriner Sağlık Kabini açtığım takdirde SUNİ TOHUMLAMA ve Koruyucu Aşılama Çalışmalarını yapabilmem konusunda, Bakanlığınızca, Gerekli Ruhsatın verilebilmesi için işlem tesis edilmesini, Saygılarımla arz ve Talep ederim. ...../..../2009

Adres.: Veteriner Sağlık Teknikeri / Teknisyeni


Eki: Mesleki ehliyetim olan Meslek Diplomaları ve Sertifikalarım.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...