04 Haziran 2007

VESTED HAKKIMIZI ARIYOR!

Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanlığının (VESTED) "Hayvan Sağlığı Kabini Açılış ,Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"in bazı maddelerinin iptali,Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün "Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği Uygulama Talimatı"nın iptali için ve İlgili kurum personellerinin "Görevi Kötüye Kullanma", "Mahkeme Kararlarını Uygulamamak" suçlarından dolayı yargılanmaları için Yüksek Danıştay (10.) Dava Dairesine başvuruda bulunduğu bildirildi.

İptal istemine ilişkin bazı maddeler şöyle
;

1
ve 2 - İptali istenen Talimat'ın 7. maddesinde : "Aşı tatbiki, suni tohumlama uygulaması gibi hizmetler veteriner hekim sorumluluğunda yapılacak hizmetler olduğundan, bu gibi hizmetler hayvan sağlık kabini açmış olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerlerince yapılamayacak olup, ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimlerin yanında “Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi” olan kişiler tarafından yapılacaktır" denilmekte.
Talimattaki bu hükümler hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Hayvanlara uygulanacak aşı,serum ve biyolojik maddelerin tatbiki Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin asli görevleri arasında yer alıp; bu husustaki yetkileri de mesleki ehliyetlerini belgeleyen meslek diplomalarından almaktadırlar.Aşıların tatbikinin bir başka meslek mensubunun sorumluluğunda yapılması mümkün olmadığı gibi, böyle bir uygulama da söz konusu olmamış,örneği de görülmemiştir. Bu durum konuya ilişkin yargı kararlarına açıkça aykırı olup; Danıştay İdari Daireleri Genel Kurulunun 22.04.1994 günlü E:1992/675 K:1994/247 sayılı kararına göre aşılamanın yapıldığını belgeleyen aşı makbuzunun tanzim ve imzalanmasında görev ve yetkisi aşıyı tatbik edene aittir. Görüleceği üzere davalı idare, iptali istenen Talimat maddesinde, evvelce verilen yargı kararına açıkça muhalefet etmiş ve yargı kararının gereğini yerine getirmekten imtina etmiştir.

6 - Hayvanlara uygulanacak sun'i tohumlama tatbiki ameliyesi Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin "Sun'i Tohumlama Sertifikası" almak koşulu ile asli mesleki görev ve yetkileri içindedir. Bu hususta Bakanlığın öne sürdüğü gerekçe hukuka uygun olmayıp 4631 Sayılı Hayvan Islah Yasası hükümlerinde, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Teknikerlerinin, Sun'i Tohumlama uygulaması yapmasına engel teşkil eden hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

7 - Davalı Bakanlık yetkilileri yasal hükümlere ve Danıştay kararlarına aykırı olarak iptal edilmiş tamim ve genelge hükümlerini ısrarla uygulamaya koymak istemekte ve Veteriner Sağlık alanında çalışan iki farklı kesimi de adeta çatışma noktasına getirmektedir. Konuya tıpatıp uyan 04.03.2003 tarihli 23 nolu tamim hükümleride aynı hususlara ve yasaklamalara yer verilmiş genelgedeki bu hükmün iptali ile ilgili Danıştay kararı yukarıda belirtilmiştir. Konuya ilişkin yargı kararlarının uygulanması istenmesine rağmen; davalı Bakanlık yetkililerinin yukarıda belirtilen hususları kapsayan Danıştay kararlarını uygulamaktan kaçınmışlar, bu sebeple ilgililer hakkında Görevi Kötüye Kullanmak ve Mahkeme Kararlarını Uygulamamak suçlarından dolayı kamu davası açılmıştır. Her ne kadar İdare tarafından yargılanmalarına gerek olmadığı yolunda karar verilmişse de itirazımız üzerine Danıştay 1. Dairesi Başkanlığının 04.04.2007 gün ve E:2007/331 K:2007/415 sayılı kararında Davalı Bakanlık yetkililerinin yasalara ve Danıştay kararlarına aykırı işlem yaptıkları ve Mahkeme kararlarını uygulamadıkları kanaatine varılarak yargılanmalarına karar verilmiştir.

Haklarında dava açılan Bakanlık yetkililerinin yapması gereken şey Veteriner Sağlık Teknisyen ve Teknikerlerinin "asli" mesleki görevleri olan başta Aşı,serum tatbiki ve Sun'i Tohumlama olmak üzere diğer teknik ve sağlık hizmetlerini yapabilmeleri yönünde verilmiş olan 5 Danıştay Kararına uymak ve hazırlanacak yönetmeliği bu doğrultuda çıkarmaktır.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

vested hak aramayı tarım bakanlığına duyuru yapması arzumuzdur vested var sahipsiz değiliz
allah gücünüzü artırsın selam

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...